Charakteristika ústavu

Charakter výzkumu pracoviště je dán současným koncepčním plánem nazvaným Zaměření výzkumné činnosti Ústavu geoniky AV ČR na období 2018 – 2022, který byl novelizován a doplněn v roce 2017, a následně schválen Radou pracoviště do roku 2022.

Hlavní výzkumná činnost pracoviště byla a je motivována mnohostranným využitím zemské kůry, představujícím vysoce aktuální úkol, který odpovídá potřebám rozvoje současné lidské společnosti. Výzkumná činnost je orientována na relativně široké spektrum interdisciplinárních oblastí výzkumu, od geomateriálů až po procesy probíhající v zemské kůře indukované především lidskou činností a jejich účinky na životní prostředí. V rámci výzkumu jsou rozvíjeny podpůrné disciplíny, zejména aplikovaná matematika a fyzika, chemie, environmentální a sociální geografie.

Výzkumná činnost je zaměřena zejména na rozvoj geotechnologií pro získávání nerostných surovin, kde vzrůstající ceny motivují zájem o inovace a vytváření nových, efektivnějších a k životnímu prostředí šetrnějších těžebních postupů. Dále je zaměřena na řešení problematiky související s budováním podzemních staveb, tj. zásobníků plynu a dalších surovin, na využití geotermální energie a na řešení environmentálních problémů souvisejících se zemskou kůrou.

Zaměření výzkumné činnosti pracoviště navazuje na jeho dosavadní činnost, rozvíjí dosažené výsledky a v souvislosti s tématickým a organizačním členěním pracoviště reflektuje specifické výzkumné plány týmů, jakož i orientaci výzkumných projektů, které již byly zahájeny, byly předloženy nebo se připravují. Pro výzkumný potenciál ústavu je obzvláště důležitá úzká provázanost činností jednotlivých výzkumných týmů. Výhodou je, že současné výzkumné programy orientované na využití zemské kůry představují velmi široké pole výzkumu, který vyžaduje jak použití složitých a velmi drahých experimentálních zařízení, tak i špičkových teoretických, výpočetních a modelovacích znalostí a empirických tvrzení založených na pozorování. Z tohoto hlediska se ústav řadí mezi národní a mezinárodně uznávané výzkumné organizace.