Laboratorní výzkum geomateriálů

Poskytované služby


 • Analýza složení, struktury, tepelné stability, korozních stavů a fyzikálně-chemických změn v geomateriálech a stavebních hmotách (optická a IR mikroskopie, zpracování a analýza obrazu, IR a Ramanova spektroskopie, TG-DTA/DSC termická analýza).
 • Technická mineralogie a petrografie.
 • Měření tepelných vlastností geomateriálů (měrná tepelná kapacita, tepelná vodivost, TMA).
 • Měření specifického povrchu a distribuce pórů v materiálech metodami fyzikální sorpce plynů.
 • Měření He-hustoty materiálů.
 • Analýza náchylnosti vedlejších produktů hutní výroby k objemovým změnám.
 • Analýza stavu a původu historických stavebních materiálů.
 • Určování pevnosti a deformačních parametrů hornin a jiných geomateriálů za jednoosého a trojosého stavu napjatosti.
  Jednoosé zkoušky (zkouška v prostém tlaku nebo přímém tahu), Brazilská zkouška (zkouška pevnosti v příčném tahu), testy v ohybu a smyku.
  Trojosé zkoušky: standardní testy včetně určení obálek porušení, speciální testy (specifické podmínky zatěžování, definovaná evoluce napětí, osově extenzní testy), testy zaměřené na creep a relaxaci, cyklické zatěžování (separace plastických a elastických složek deformace), analýza stavů za mezí pevnosti (deformací řízené zatěžování).

 • Analýza napěťově deformačních charakteristik, určování standardních mechanických modulů (Youngův modul, Poissonův poměr, objemový modul, kompresibilita a další) nebo speciálních parametrů pro konkrétní konstitutivní modely.
 • Hodnocení lomově mechanických parametrů hornin.
 • Měření mikrotvrdosti a indentačního modulu přetvárnosti.
 • Měření plynopropustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti.
 • Posouzení fyzikální interakce hornin s vodou (analýza dynamiky nasákavosti a odparu).
 • Příprava zkušebních těles z hornin a jiných geomateriálů vrtáním a řezáním.
 • Odborné konzultace a expertízy.