Starobylé krajiny Horácka

Geografové z Ústavu geoniky AV ČR připravili výstavu pro Horácké muzeum na základě výzkumu předindustriální krajiny na Moravě a vybrali snímky území v okolí Nového Města, jejichž struktura nebyla prakticky dotčena společenským vývojem posledních 200 let.

Jak konstatuje autor výstavy Tomáš Krejčí "naším cílem bylo vytvořit obsáhlou databázi takových segmentů krajiny, které si do dnešních dnů zachovaly svůj ráz/strukturu ve stejné podobě, jakou měly před r. 1850". V případě severního Horácka se jedná zejména o lokality se zachovalou parcelací pozemků, které jsou vzájemně odděleny liniovými remízky; pro pás území mezi Novým Městem na Moravě a Bystřicí nad Pernštejnem je místy charakteristická i původní zástavba. Tato původní struktura se zachovala i přes významnou funkční změnu, kterou v regionu byla přeměna orné půdy na trvalý travní porost.

Autoři výstavy považují téma předindustriální krajiny za otevřené. Tomáš Krejčí k tomu dodává, že "i vzhledem k rozsahu zkoumaného území Moravy mohla některá místa uniknout naší pozornosti, proto uvítáme případné tipy a podněty ze strany návštěvníků výstavy či dalších zájemců na zajímavé lokality na severním Horácku".

Online výstava v Horáckém muzeu a několik ukázek z výstavy:.