Ústav geoniky se podílí na rozšíření PVP Bukov

V polovině ledna 2021 bylo zahájeno rozšiřování stávajícího Podzemního výzkumného pracoviště (PVP) Bukov, vybudovaného v letech 2013 – 2016. Nové pracoviště bude opět umístěno na 12. patře dolu Rožná I, 350 metrů východně od jámy R7S a přibližně 1 km severně od stávajícího PVP Bukov, v hloubce cca 550 metrů pod zemským povrchem. Pracoviště PVP Bukov II. etapa bude tvořeno osmi laboratorními chodbami o profilu 14,8 m² a celkové délce 532 metrů, dvěma propojovacími větracími chodbami s profilem 7,7 m² a celkové délce 83 metrů. Dále se předpokládá realizace až 24 zkušebních komor o celkové délce 240 metrů.

V souvislosti s rozšířením PVP Bukov o tzv. II. etapu byla na začátku prosince 2020 Správou úložišť radioaktivních odpadů zadána veřejná zakázka Geologická a geotechnická charakterizace horninového prostředí – PVP Bukov II. Předmětem této veřejné zakázky je provedení komplexu geologických, hydrogeologických, geofyzikálních, geomechanických a dalších měření, a to jak přímo v prostředí horninového masivu (in situ), tak i v laboratorních podmínkách, jejichž účelem bude detailní charakterizace horninového prostředí v místě nově vyražených laboratorních chodeb během rozšiřování PVP Bukov – II. fáze. Za dodavatele prací byla vybrána společnost Bukov II, tvořená Českou geologickou službou, společnostmi SG Geotechnika, a.s. a INSET s.r.o. a Ústavem geoniky AV ČR, v.v.i. Realizace veřejné zakázky byla zahájena 8. března 2021 a bude ukončena 8. března 2025

Účast ve vybraném konsorciu poskytne Ústavu geoniky možnost nadále se podílet na procesu přípravy hlubinného úložiště vysokoaktivních odpadů v České republice a navázat tak na řešení předchozích projektů jako byly např. Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná, Komplexní geologická charakterizace prostorů PVP Bukov, Předběžné hodnocení lokalit z hlediska dlouhodobé bezpečnosti nebo Vznik a monitoring EDZ při výstavbě PVP Bukov.