// //

Bezpečnostní aspekty vedení báňských děl v hloubkách 800m a větších

Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010 - 2015 (BV II/2 – VS)

Projekt MV ČR 3351, 2010 - 2014

Projekt je zaměřen na bezpečné vedení a provoz důlních děl v hloubkách nad 800m, kde se projevují zvýšené horské tlaky a zvýšené teploty masivu formou nebezpečných anomálních tlakových projevů respektive poruch ve větrání a klimatizaci. Poruchy větrání aklimatizace vyžadují specifické postupy při řešení havarijních situací báňskou záchrannou službou. Výstupem budou ověřené a schválené metody a postupy pro vyztužování chodeb při statickém a dynamickém působení horských tlaků a pro řešení větrání a klimatizace důlních pracovišť při zásazích báňské záchranné služby.

Popis projektu

Těžba energetických surovin v ČR je podmíněna postupem hornické činnosti do velkých hloubek, ve kterých začínají působit kvalitativně nové faktory, mající zásadní vliv nejen na bezpečnost pracovníků v podzemí, ale zprostředkovaně i na bezpečnostní úroveň širší veřejnosti. Výzkum bude zaměřen i na specifické postupy při řešení havarijních situací báňskou záchrannou službou. Projekt je zaměřen na eliminaci nepříznivých vlivů, vyplývajících z těchto skutečností.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti hlubinného dobývání ložisek a pracovníků v hornických provozech při využívání nových technologií, poznatků a dalších výsledků aplikovaného výzkumu v oblasti prevence proti přírodním a průmyslovým poruchám.

Dílčím cílem bude aplikace nejnovějších materiálových, technických a technologických výsledků do nově řešených bezpečnostních postupů a opatření. To zahrnuje např. v oblasti stability důlních děl využití nových výztužných konstrukcí a materiálů, v oblasti větrání a klimatizace řešení zásahů báňské záchranné služby.

Hlavní výsledky projektu

Výsledky budou promítnuty do směrnic a předpisů závazných v rámci schválených strategických a koncepčních dokumentů státní báňské správy. Předpokládaným výsledkem budou i návrhy nových ověřených technologií zajišťování stability a pracovního prostředí, metodických výpočetních postupů typových schémat apod.

Ostatní informace
Partneři projektu Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. (koordinátor)
OKD, HBZS, a.s.
Manažer projektu Ing. Petr Koníček, Ph.D.
Projektový tým ÚGN AV ČR Ing. Petr Koníček, Ph.D.
Ing. Jiří Ptáček, Ph.D.
Doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc.
Doc. Ing. Petr Konečný, CSc.
Ing. Radovan Kukutsch, Ph.D.
RNDr. Lubomír Staš, CSc.
Ing. Kamil Souček, Ph.D.
Ing. Petr Waclawik, Ph.D.
Ing. Vlastimil Kajzar, Ph.D.
Dr. Ing. Pavel Konečný
Ing. Karel Hortvík, Ph.D.
Projektový tým OKD, HBZS, a.s. Ing. Zdeněk Pavelek, Ph.D.
Bc. Václav Brožík