// //

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků ÚGN

Projekt MŠMT CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008478, 2018 - 2019

Projekt je zaměřen na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj vědeckých pracovníků z Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. Realizace projektu přispěje k posílení kooperace s významnými výzkumnými organizacemi a jejich vědeckými pracovníky. Uskutečnění jednotlivých mobilit přispěje k rozvoji jak samotných účastníků, tak i pracoviště. Současně lze očekávat vyšší publikační činnost a zapojení ÚGN do řešení mezinárodních projektů.

Cíl projektu

Cílem projektu je využití potencionálu zahraničních výzkumných pracovníků v ČR a internacionalizace výzkumu, přenos zahraničních zkušeností pro rozvoj ÚGN pomocí zapojení kvalitních výzkumných pracovníků ze zahraničí a podpora profesního rozvoje začínajících mladých výzkumných pracovníků prostřednictvím získání nových zkušeností a praxe v zahraničí, čímž dojde k posílení českého výzkumu. Cílem stáže je také následné předání získaných zkušeností ostatním pracovníkům ÚGN, s čímž se počítá v průběhu návratové fáze realizace projektu.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány

Celkem bude uskutečněno 5 aktivit a to: Pracovní pobyt post-doka ze zahraničí v ČR, pracovní pobyt výzkumného pracovníka - seniora ze zahraničí v ČR a 3 pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí, včetně návratové fáze. Interní podmínkou realizovaných stáží pro kandidáty/absolventy bude příprava kvalitní odborné publikace na zahraničním pracovišti, která bude publikována v renomovaném zahraničním periodiku. Při výběru kandidátů bude dbáno také na schopnost kandidáta spolupráci nejen navázat, ale také udržet, a jeho/její potenciál k dalšímu výzkumu a přípravě společných výzkumných projektů, tak aby byla zajištěna efektivita vynaložených finančních prostředků.