// //

Informační platforma pro kulturní krajinu

Projekt ESF CZ.1.07/2.4.00/12.0011, 2010 - 2012

Projekt Informační platforma pro kulturní krajinu si klade za cíl vytvořit vědeckou a vzdělávací síť, která bude rozvíjet znalosti, zkušenosti a dovednosti zaměstnanců a studentů zapojených do sítě a bude schopna poskytovat komplexní poznatky o kulturní krajině veřejnosti a aplikační sféře. Síť nabízí dynamicky se rozvíjející aktivity v oblasti studia, percepce a poznání kulturní krajiny. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Koordinátorem projektu je Mendelova univerzita v Brně. Partnerskými institucemi projektu jsou Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka v.v.i., Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola v Mělníku, Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci a Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Pro lepší komunikaci partnerů mezi sebou a pro komunikaci s cílovou skupinou jsou na každé instituci, která je součástí sítě, vytvořena kontaktní místa, která poskytují zájemcům relevantní informace o službách a institucích. Kontaktní místa organizují informační workshopy, dny otevřených dveří, popularizační přednášky v oblastech výzkumu a vývoje členů platformy a nabízejí tiskové a elektronické materiály informující o činnosti sítě.

Cílem projektu je propojení organizací, které se specializují na vývoj a vzdělávání v oblastech výzkumu kulturní krajiny. Zapojení specializovaných partnerů na obory zkoumání krajiny umožňuje síti ucelený pohled a síť jako celek je schopna obsáhnout obory lesnictví, krajinářství, arboristiku, ekologii krajiny, sociálně-enviromentální a ekonomické aspekty managementu kulturní krajiny, včetně širokého portfolia geovědních a vodohospodářských oborů. Smyslem projektu je intenzifikace vztahů mezi jednotlivými členy sítě stejně jako jednotné vystupování sítě směrem k vnějšímu prostředí.

Pro lepší informovanost veřejnosti a pro zlepšení komunikace uvnitř sítě byl také vytvořen webový portál www.krajinnasit.cz, který poskytuje informace o partnerské síti a jejích službách. Informace na portálu jsou rozděleny do dvou částí. Veřejná část obsahuje informace o partnerských a společných pracovištích, nabídky konferencí, seminářů a stáží zabývajících se výzkumem a vzděláváním v oblasti člověkem formované krajiny. V neveřejné části přístupné registrovaným uživatelům z cílové skupiny jsou publikovány navrhované aktivity a nabídky spolupráce v rámci sítě.