// //

Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin

Projekt ERDF CZ.1.05/2.1.00/03.0082, 2011 - 2014

Ústav geoniky AV ČR, je partnerem v projektu Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin, který je řešen společně s Hornickogeologickou fakultou VŠB TU (příjemce dotace) a je financován z ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj) v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Řešení projektu přináší koncentraci zdrojů a mimořádné investiční prostředky na rozvoj nejmodernějšího přístrojového vybavení.

Základním cílem projektu je vytvoření institutu, který se věnuje komplexně výzkumu jevů a procesů těžby a užití energetických surovin i dalšímu využití horninového prostředí ve dvou výzkumných programech:

  • Zadáním výzkumného programu Vícefázové horninové prostředí je získat poznatky o fyzikálních, chemických, izotopových, strukturních a mechanických vlastnostech složek prostředí pomocí moderní instrumentální techniky, která zásadním způsobem zvyšuje úroveň poznání a možnosti jejich zobecnění pro dané geologické podmínky pomocí matematického modelování. Tyto informace jsou základním předpokladem pro návrh environmentálně šetrných technologií při exploataci nerostných surovin.
  • Výzkumný program Environmentálně šetrné technologie se zabývá problematikou využití vedlejších produktů pro zavedení bezodpadových technologií při těžbě nerostných surovin a vytvoření podmínek pro minimalizaci bezpečnostních rizik exploatace. Environmentálně šetrná těžba nerostných surovin je složitým procesem, který vyžaduje řešení celého spektra specifických problémů od aplikace nových poznatků o vlastnostech a chování horninového prostředí přes vývoj nových technologií dobývání a úpravy energetických surovin až po jejich bezpečnostní aspekty a environmentální dopady.

V rámci projektu získal ústav řadu unikátních přístrojů pro výzkum horninového prostředí a vývoj geotechnologií. Jedná se analytické přístroje, softwarové vybavení, ale především o zkušební zařízení a triaxiální komoru pro zkoušky hornin, robotické zařízení pro použití pulzního vysokotlakého vodního paprsku nebo rentgenový počítačový tomograf pro oblasti nedestruktivního studia plošných i prostorových nehomogenit materiálů a defektoskopii.

V návaznosti na nové unikátní přístrojové vybavení Centrum umožňuje zavést nové směry výzkumu - pracoviště tomografických metod, nebo významně rozšířit stávající výzkumné aktivity - pracoviště výzkumu THM procesů v horninách a pracoviště výzkumu vysokorychlostního vodního paprsku.

Další informace
Tisková zpráva ( PDF, 286 kB )