// //

Bioplynové stanice a jejich vliv na lokální rozvoj v česko-slovenském pohraničí

Projekt ERDF INTERREG V-A SK-CZ/2016/02, 2018 - 2020

Cílem projektu je zvýšit povědomí o bioplynových stanicích, přispět k zefektivnění rozhodovacích procesů a zhodnotit vliv bioplynových stanic na lokální rozvoj venkova v česko-slovenském pohraničí. V první fázi projektu bude provedena rešerše odborné literatury, na kterou naváže analýza bioplynových stanic po obou stranách česko-slovenské hranice. Následovat bude identifikace modelových oblastí (obcí s bioplynovou stanicí), kde budou prováděna podrobnější šetření (dotazníková šetření, rozhovory). Hlavním výstupem projektu bude studie vlivu bioplynových stanic na lokální rozvoj a uspořádání dvou workshopů pro lokální aktéry (zástupci samospráv, provozovatelů, obyvatel, zájmových a občanských sdružení).

Projekt se opírá o spolupráci 3 partnerských institucí:

  • Ústav geoniky AVČR v. v. i., (Vedoucí partner)
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Hlavní přeshraniční partner)
  • Mendelova univerzita v Brně (Projektový partner)


Webová stránka projektu http://www.ruralbioenergy.eu

Webová stránka operačního programu Interreg V-A SK-CZ http://www.sk-cz.eu


Operační program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Kód výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2016/02
Kód projektu 304031D070
Finanční podpora z EU (ERDF) 230 171,07 EUR