// //

Program výzkumné činnosti na léta 2012 - 2017

Ústav uskutečňuje základní i aplikovaný výzkum motivovaný především geoinženýrskými aplikacemi, které se v poslední době významně rozvíjejí vzhledem ke globálním společenským potřebám. Tyto aplikace jsou významné i pro průmysl a státní instituce (např. Český báňský úřad a Správa úložišť radioaktivních odpadů, instituce s náplní ochrany životního prostředí).

Při uskutečňování výzkumu se počítá s mezinárodní spoluprací. Jako existující příklady uveďme zapojení v projektu Decovalex (výzkum související s podzemním ukládáním jaderných odpadů a spolehlivým modelováním souvisejících procesů), RatioCoal (efektivní využití uhlí), TIMBRE (problematika brownfields). Připomeňme také patentové výsledky a licenci pro využívání pulzního vysokorychlostního vodního paprsku.

Mezinárodní spolupráci podporuje také řada dvojstranných dohod s institucemi v zahraničí i nové projekty pro zapojení zahraničních vědců v ČR s financováním z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Ústav je zapojen ve dvou projektech tohoto typu ENGELA (orientovaný na geografický výzkum) a SPOMECH (orientovaný na mechaniku hornin a matematické modelování).

Velkou příležitostí do budoucna je zapojení do rozsáhlých projektů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, jmenovitě projektů Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin a Centra excelence IT4Innovations. Tyto projekty přináší nové unikátní přístrojové vybavení - jmenujme vybavení nové laboratoře tomografie geomateriálů; nový hydraulický lis s vybavením pro testování mechanických, tepelných a hydraulických vlastností hornin; vybavení pro testování parametrů a využití vysokorychlostního vodního paprsku; přístup k superpočítačové technice pro náročné numerické simulace. Další významnou stránkou těchto projektů je však návazný rozvoj spolupráce, včetně spolupráce mezinárodní.

Výzkumný záměr v období 2005 - 2011

AV0Z30860518   Fyzikální a environmentální projevy v litosféře indukované antropogenní činností

Interdisciplinární výzkum zákonitostí dějů a procesů v nejvyšší části zemské kůry, ovlivněných nebo vyvolaných spolupůsobením lidského činitele v těchto tematických okruzích: reakce horniny jako vícefázové soustavy při působení fyzikálních a fyzikálně-chemických procesů, napěťová a deformační pole v horninovém masivu v oblastech vzájemného působení přírodních a antropogenních vlivů a způsoby jeho ovlivňování, efektivní metody numerického modelování fyzikálních jevů v geologickém prostředí, studium vybraných fyzikálních polí a jejich projevů v horninovém masivu a observatorní činnost, životní prostředí a krajina pod vlivem evropských integračních procesů. Hlavní cíle: získání poznatků o vlastnostech ploch nespojitosti v horninách, objasnění vlivu strukturních prvků masivu, výzkum efektivních výpočetních nástrojů pro modelování geomechanických úloh, zpřesnění znalostí o seismickém režimu oblasti severní Moravy a Slezska, získání souhrnu poznatků o životním prostředí v urbánních regionech různého typu.

Výzkumný záměr v období 1999 - 2004

AV0Z3086906   Procesy v litosféře jako interakce s působením lidského činitele

Záměr zahrnuje výzkum napěťových a deformačních polí v horninovém masivu včetně jejich anomálních a dynamických projevů, složení, struktury a textury geomateriálů a jejich fyzikálních vlastností za různých stavových podmínek, metod ovlivňování horninového masivu, procesů dezintegrace geomateriálů a chování polutantů v životním prostředí. Součástí záměru je vytvoření souboru metod pro laboratorní výzkum geomateriálů, zjišťování napěťo-deformačních stavů horninového masivu, matematické modelování úloh extrémního rozsahu a geografickou analýzu. Cíle řešení jsou: prohloubit poznání o chování geomateriálů za různých stavových podmínek, objasnit zákonitosti napěťových polí v horninovém masivu v souvislosti s antropogenní činností (včetně hornictví), rozvinout matematické modelování úloh extremního rozsahu a komplexních úloh sdružených procesů v geomechanice, zpřesnit poznatky o seismickém režimu a řešit environmentální problémy geografických struktur především na Moravě.