// //

Seismologická observatorní činnost

Základní výzkumné záměry

Výzkum přirozené seismicity severní Moravy a Slezska. Dlouhodobá seismologická pozorování na severní Moravě a ve Slezsku prokázala existenci přirozených jevů (mikrozemětřesení) na tomto území. Celkovou úroveň seismické aktivity lze však hodnotit jako nízkou, a to nejen co do počtu zaznamenávaných jevů, ale také co do jejich intenzity, hodnocené dle magnitudové stupnice. Dalším významným zdrojem regionální seismicity je hlubinná těžba v Karvinské oblasti a okolních uhelných dolech v Polsku. Krátkoperiodické seismické stanice provozované na Moravě představují virtuální síť nazývanou MONET. Ta je provozována Ústavem fyziky Země Masarykovy univerzity Brno (ÚFZ) s účastí Ústavu geoniky AV ČR, Ostrava (ÚGN). Aktuálně (prosinec 2016) zahrnuje síť MONET tyto seismické stanice: online - Anenský vrch (ANAC), Lipinka (LIPC), Lošov (LOSC), Mutkov (MUVC), Skalka u Prostějova (SUPC), Luká (LUKC), Stěbořice (STEB), offline (periodicky přenášená data) - Klokočov (KLOK, kontinuální záznam), Zlaté Hory (ZLHC, spouštěný záznam).

Na území diskutované oblasti jsou provozovány také stanice České regionální seismické sítě. Administrátorem národní sítě je Geofyzikální ústav AV ČR, Praha (GFÚ) a v oblasti jsou zřízeny následující stanice: Ostrava-Krásné Pole (OKC), Moravský Beroun (MORC), Moravský Krumlov (KRUC), Vranov (VRAC), Velká Javorina (JAVC), Maruška (MAUC), Králíky (KRLC).

Používaná automatizace při přenosu všech dostupných dat a jejich zpracování významnou měrou přispívá k prvotnímu určení poloh ohnisek zemětřesení téměř v reálném čase; časy nasazení fází P a S vln spolu s údaji o poloze ohnisek zemětřesení jsou součástí seismického bulletinu, který pravidelně zpracovává GFÚ. S určitým časovým odstupem jsou zpracovávána a doplňována do lokálního bulletinu interpretovaná data ze stanic ZLHC a KLOK, která nejsou přímo zahrnuta do seismického bulletinu regionální sítě, ale která mohou sloužit k dopřesnění poloh již lokalizovaných ohniskových oblastí. Účelem sítě stanic ÚGN je detekce energeticky slabších mikrozemětřesení, která jsou zaznamenávána především seismickými stanicemi z nejbližšího okolí ohniskových oblastí. V tomto směru se pro lokalizaci ohnisek mikrozemětřesení za velmi účelnou považuje vzájemná konfrontace jevů pozorovaných na stanicích seismických sítí ÚGN a ÚFZ, na jejímž základě lze dosáhnout rozšířením datového souboru zpřesnění lokalizace v našem regionu.

Sledování projevů technické seismicity. Velmi významnou skupinou pozorovaných jevů tvoří jevy označované jako technická seismicita, do které jsou zahrnuty především jevy indukované hornickou činností a clonové odstřely prováděné v lomech ležících na území severní Moravy a Slezska.

Důlně indukované jevy jsou zaznamenávány zejména z karvinské oblasti, ale také z uhelných dolů v okolí Katowic a Rybnika a dolů na měď v Legnicko-Glogowské oblasti. Důlní otřesy a velmi intenzivní sismické jevy ze jmenovaných uhelných dolů jsou detekovány spolehlivě stanicemi České regionální seismologické sítě. Zaznamenané seismické jevy ze skupiny technické seismicity, které nejsou součástí bulletinu regionální sítě, jsou zahrnuty jako doplňkové informace v lokálním bulletinu sítě stanic provozovaných ÚGN.

V souvislosti s výzkumnými záměry, vázanými na technickou seismicitu, se považuje za velmi účelné a užitečné sledování clonových odstřelů v lomech, a to z několika důvodů. Jednak při znalosti místa a času provedeného clonového odstřelu je možno jednoznačně odlišit přirozené zemětřesení od odstřelu, jednak při určení přesného času odstřelu na dané lokalitě lze testovat a zpřesňovat stávající rychlostní model (viz. 3D model zemské kůry v moravsko-slezské oblasti) pro lokalizaci místa odstřelu při jeho opakování a konečně lze vlastních záznamů odstřelů použít při detailním studiu vlastností seismických vln generovaných clonovými odstřely. Proto také budou všechny dostupné poznatky o odstřelech zahrnuty do lokálního bulletinu ÚGN, který bude průběžně se získáním nových poznatků doplňován a bude tak sloužit jako podklad při interpretaci seismologických pozorování i dalších institucí. Stejně jako pro přirozenou seismicitu interpretace důlně indukované seismicity umožňuje získat nové seismické charakteristiky studované oblasti.

Seismické stanice

Ostrava-Krásné Pole - OKC
Součást České regionální seismologické sítě, provozovaná spolu s GFÚ AV ČR a VŠB-TU.

Souřadnice
    φ = 49,8346ºN,   λ = 18,1399ºE,   h = 250 m

Třísložkový širokopásmový systém
    seismometry: Guralp CMG-3ESP, T0 = 30 s, D ≈ 0,7
    sběr dat: Quanterra - Q 330s
    sběr dat: EarthData + SeisComp (2003 - 2011)
    záznam kontinuální, vzorkovací frekvence f = 20 Hz
    formát dat MiniSEED

Třísložkový krátkoperiodický systém
    seismometry: SM-3, T0 = 1,4 s, D ≈ 0,7
    záznam kontinuální, vzorkovací frekvence f = 100 Hz
    formát dat MiniSEED
    on-line přenos dat na GFÚ AV ČR a na ÚGN AV ČR
    denní seismogramy
Zlaté Hory - ZLHC
Souřadnice
    φ = 50,2088ºN,   λ = 17,4028ºE,   h = 630 m

Třísložkový krátkoperiodický systém
    seismometr: LE-3D lite, T0 = 1 s
    sběr dat: aparatura BRS32
    kontinuální záznam , vzorkovací frekvence f = 250 Hz
    sběr dat na stanici cca 1x za měsíc

2007 - 2017
    seismometry: SM-3, T0 = 2 s, D ≈ 0,7
    sběr dat: aparatura PCM-EPC (ÚGN AV)
    záznam trigrovaný, vzorkovací frekvence f = 100 Hz
    přenos dat do laboratoře ÚGN AV pomocí GSM
    formát dat ESSTF ½
   
Stěbořice, Nový Dvůr - STEB
Souřadnice
    φ = 49,93433ºN,   λ = 17,77217ºE,   h =377 m

Třísložkový krátkoperiodický systém
    seismometry: LE-3D/5s, T0 = 5 s
    seismometry: Le3Dlite, T0 = 1 s (2010 - 16.5.2018)
    sběr dat: aparatura GAIA Q
    sběr dat: aparatura GAIA 3 (2010 - 16.5.2018)
    záznam kontinuální
    vzorkovací frekvence f = 100 Hz / 20 Hz
    záznam dat na flash kartu
    sběr dat na stanici cca 1x za měsíc
    formát dat MiniSEED
    denní seismogramy
Klokočov - KLOK
Souřadnice
    φ = 49,7563ºN,   λ = 17,7193ºE,   h = 598 m

Třísložkový krátkoperiodický systém
    seismometry: Le3Dlite, T0 = 1 s, D ≈ 0,7
    sběr dat: aparatura GAIA 3
    záznam kontinuální, vzorkovací frekvence f = 100 Hz
    záznam dat na flash kartu 2x 1 GB
    sběr dat na stanici cca 1x za měsíc
    formát dat MiniSEED
Raduň - RADC
Souřadnice
    φ = 49,8931ºN,   λ = 17,9412ºE,   h = 295 m

Třísložkový krátkoperiodický systém
    seismometry: S5S, T0 = 5 s, D ≈ 0,7
    sběr dat: aparatura PCM-EPC (ÚGN AV)
    záznam trigrovaný, vzorkovací frekvence f = 100 Hz
    přenos dat do laboratoře ÚGN AV pomocí GSM
    formát dat ESSTF ½

Lokální bulletin

  ZLHC STEB KLOK OKC
202001 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
201901 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
201801 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
201701 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
201601 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
201501 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
201401 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
201301 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
201201 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
201101 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
201001 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
  ZLHC RADC KLOK OKC
200901 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
200801 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
200701 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12