Oddělení environmentální geografie

V rámci oddělení jsou zkoumány prostorové aspekty vzájemných vztahů mezi lidmi nebo společnostmi a jejich životním prostředím. Výzkum se konkrétně zaměřuje na časoprostorovou dynamiku a prostorové vzorce probíhajících tranzičních procesů, dopady antropogenních změn na krajinu a společnost a v neposlední řadě na úlohu ochrany životního prostředí ve vztahu ke krajině a územnímu plánování, regionálnímu rozvoji a kvalitě života obyvatel.

Výzkumné směry


 • Změny socio-prostorových aspektů a dopadů transformace urbánních prostor
 • Re-urbanizace, recyklace urbánního prostoru a regenerace brownfields
 • Nové vzorce časoprostorového chování, prostorová mobilita a dostupnost
 • Socio-prostorové aspekty a environmentální dopady přechodu k nízkouhlíkové společnosti
 • Časoprostorová difúze a sociální akceptace energetických inovací
 • Konflikty o využití krajiny související s šířením energetických inovací a tradičních forem energetiky
 • Geografie zemědělství a jídla
 • Prostorové a sociální kontexty produkce potravin v urbánních, suburbánních a rurálních oblastech
 • Nové formy zemědělství v rozdílných geografických a sociokulturních podmínkách
 • Diverzita živých organismů v prostoru a procesy a objekty neživé přírody
 • Současný stav, změny a vývoj přírodních a kulturních krajin
 • Přírodní rizika, geohazardy, jejich dopady a management rizik