// //

Pulsujíci vodní paprsek - nový chirurgický nástroj

Projekt MSK 3417, 2016 - 2017

Cíle projektu

V současné chirurgické praxi dochází při provádění totálních endoprotéz velkých kloubů k mnoha komplikacím – termální a mechanické poškození tkání, nekróza, detritus. Použitím technologie PWJ by se mělo eliminovat tepelné i mechanické poškození tkání, ztráta biomateriálu by měla být minimální, samotný operační výkon by byl zkrácen, což je velmi příznivé zejména u reoperací. Výhody pro samotného pacienta jsou zejména eliminace komplikací, rychlejší rekonvalescence, zkrácení operačního výkonu a v návaznosti na to i čekací doby na operační výkon, minimalizace vystavení pacienta rentgenovému záření. Společenské přínosy s tímto související jsou zejména v oblasti ekonomické – snížení nákladů na lůžkodny a nákladů na pooperační péči. Projekt bude zahrnovat definování indikací/kontraindikací pro aplikaci metody vodního paprsku, technologický postup, prototyp zařízení a studii realizovatelnosti. Úspěšným řešením projektu se dále posílí vedoucí pozice pracoviště žadatele v oblasti výzkumu pulsujících vodních paprsků na světě. To umožní intenzivnější spolupráci nejen s tuzemskými, ale i zahraničními vědeckými i průmyslovými partnery. V neposlední řadě tedy řešení projektu přispěje k naplnění globálního strategického cíle rozvoje Moravskoslezského kraje, orientovaného na rozvoj konkurenceschopné, inovačně založené ekonomiky.

Způsob dosažení cílů

Projekt je realizován etapově – jednak projektem Pulzující vodní paprsek jako jedna z ortopedických technik při výměně velkých kloubních náhrad s minimálními traumatizujícími dopady na pacienta (WORTH 15_PA07-C1) v rámci výzvy START DANUBE (Podunajská strategie financovaná EU) kde cílem mezinárodního interdisciplinárního projektu bylo zhodnocení pozitivních aspektů technologie PWJ (dělení s minimálním tepelným vlivem na materiál a selektivita), která byla vyvinuta na ÚGN (patent CZ299412). V další etapě rozsáhlého základního výzkumu je příprava projektového záměru pro výzvy FET open – RIA (H2020).

Realizace projektu

Úspěšným řešením projektu bude vytvořen projektový záměr pro výzvy v rámci programu H2020 FET open – RIA.

  1. Zabezpečení administrace přípravy projektu, příprava draftu projektu.
  2. Vypracování návrhu interdisciplinárního výzkumu z pohledu excelence, dopadu, kvality a efektivnosti implementace.
  3. Diseminace a exploatace výsledků R&D
  4. Vypracování Work packages (WP), struktury řízení projektu, opis členů konsorcia, potřeba zdrojů.
  5. Opis partnerů (profil, úlohy, historie výzkumu a zodpovědnost za WP), charakteristika případných subkontraktů.
  6. Příprava rozpočtu a časového plánu realizace.
  7. Finalizace projektu a podání projektu.


Manažer projektu Prof. Ing. Sergej Hloch, Ph.D.
Kód programu RRC/06/2016
Název programu Program na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje
Dotace pro rok 2016 / 2017Projekt je spolufinancován Moravskoslezským krajem